DSpace Repository

Faculty of Fine and Applied Art

Faculty of Fine and Applied Art

Recent Submissions

 • นิกร กาเจริญ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2566)
  กระบวนการจัดทำเอกสารประกอบการขอวีซ่าการศึกษา มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมาย บุคคล และ ส่วนงานต่าง ๆ อันจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยบูรพาไปสู่ระดับสากล ซึ่งการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว ชัดเจน ...
 • ภรดี พันธุภากร (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560)
  วิจัย แสงเงา : การปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะเซรามิกส์ เป็นการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกลุ่มปฏิบัติการในการสร้างสรรค์ศิลปะเซรามิกส์ ด้วยการถ่ายทอดข้อมูลแนวคิด วิธีการเกี่ยวกับแสงและเงา ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหน ...
 • สุวดี ประดับ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาภูมิปัญญาศิลปะบาติกของประเทศในกลุ่มอาเซียน จัดกลุ่มตามหลักภูมิศาสตร์ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแผ่นดินใหญ่หรืออินโดจีน และกลุ่มภาคพื้นสมุทรจากศิลปะบาติก จำนวน 120 ผลงาน (2) ...
 • วิศิษฐ พิมพิมล (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560)
  หางเครื่อง เป็นองค์ประกอบของวงดนตรีลูกทุ่งที่ขาดไม่ได้ในปัจจุบัน ทั้งดนตรี จังหวะ เครื่องแต่งกายมีสีสันสดใสซึ่งผ่านการออกแบบอย่างสวยงามอลังการ และมักประดับประดาด้วย ขนนก ลูกปัด เลื่อม ช่วยสะท้อนสีสันของการสร้างสรรค์ ...
 • รัษฎา บุญสอน (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561)
  ปัญหาที่เกิดในวงการศิลปะสมมติฐานที่เกิดขึ้น แนวทางการออกแบบพื้นที่ร่วมสมัย ความต้องการการแสดงงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่มันเติบโตขึ้นกับพื้นที่ ที่เป็นอยู่ไม่เป็นปัจจัยสัมพันธ์ต่อกันไม่มีนัยยะทําให้เกิดปัญหาในการแสดงงานแต่ละครั้ง ...
 • วันทยา บัวทอง (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560)
  งานวิจัยเรื่องการอนุรักษ์และเผยแพร่เพลงกล่อมลูกชาติพันธุ์ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสํารวจรวบรวม สังเคราะห์องค์ความรู้เพลงกล่อมลูกชาติพ ...
 • ลำใย กาพรัด (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560)
  การวิจัยบุปผชาติ: เครื่องประดับเซรามิค ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของบุปผชาติการออกแบบเครื่องประดับเซรามิคโดยทำการทดลองผสมผสานร่วมกับวัสดุอื่น ๆ เพื่อพัฒนางานออกแบบเครื่องประดับเซรามิครูปแบบใหม่ ...
 • รุจน์ ถวัลย์อรรณพ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560)
  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสร้างสรรค์ประติมากรรมเป็นผลงานสร้างสรรค์ประติมากรรมที่แสดงออกถึงความศรัทธาและคุณค่าของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานให้กับประชาชนคนไทยทุกคน ผลงานชุดนี้ประกอบด้ว ...
 • รัฐธีร์ ศรีจันทร์อินทร์ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560)
  ผลงานวิจัยชุด จิตรกรรมเชิงสร้างสรรค์: ทุกทุกข์การดับสูญ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความเป็นสัจธรรมแห่งโลก และนำมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะประเภทจิตรกรรม 2 มิติ แนวงานศิลปะแฟนตาซี (Fantasy Art) ด้วยเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบที่แสดง ...
 • กันยาพร กุณฑลเสพย์ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิปัญญาทางด้านสีไทยวิเคราะห์ลักษณะสีที่เกิดจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยภูมิปัญญาด้านสีวิเคราะห์และทดลองหาอัตราส่วนของสีจากวัสดุจากธรรมชาติวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของ ...
 • มณีรัตน์ อินคง (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560)
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสํารวจคุณลักษณะทางวัฒนธรรมและบริบทของชุมชนบางแตนเพื่อนํามาเป็นข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของพิพิธภัณฑ์ ออกแบบโปรแกรมสําหรับจัดทําระบบทะเบียนวัตถุทางวัฒนธรรมของวัด ...
 • ภัคเนตร พุทธิโภคิน (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560)
  ชีวิตทุกชีวิตที่เติบโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ ต้นไม้ ย่อมต้องการการดูแลเอาใจใส่จากความรักความอบอุ่น และการปกป้องดูแลเพื่อให้เจริญเติบโตไปสู่อนาคตที่สวยงามโดยมีฐานของสามเหลี่ยมเป็นความผูกพันระหว่างพ่อแม่ถ้าพ่อกับแม่ม ...
 • วารดา พุ่มผกา (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560)
  การวิจัยเรื่อง ภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมของชุมชนไทยเชื้อสายมอญเพื่ออกแบบสื่อการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ศึกษาภาคเอกสารและภาคสนาม รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก มีวัตถุประสงค์ การวิจัยเพื่อศึกษาภูมิปัญญามอญทางด้านศิลปกรรมของชุมชนไทยเชื้อสายมอญ ...
 • เพียงพิศ ชะโกทอง (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560)
  ในประเทศไทยมีผู้พิการทางการมองเห็นประมาณ 600,000 คน ที่ควรให้ความสําคัญ ผู้พิการทางการมองเห็นมีความต้องการที่จะได้รับการปฏิบัติตนเทียบเท่ากับคนปกติทั่วไปเมื่อท่องเที่ยวโบราณสถานนอกจากจะทําให้จิตใจ และอารมณ์แจ่มใสแล้วยังท ...
 • ศมลพรรณ ภู่เล็ก (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ลักษณะความเป็นอัตลักษณ์เครื่องประดับอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่าและกัมพูชา ...
 • ปุญญิศา จันทร์โสดา (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560)
  ปากเป็นประตูด่านสำคัญสู่สุขภาพที่ดี ซึ่งการสร้างรากฐานตั้งแต่แรกเริ่มย่อมส่งผลดีอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพฟันในวัยเด็กที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลเสียต่อสุขภาพฟันในอนาคต โดยเรขศิลป์บนสื่อรณรงค์นอกจากจะทำหน้าที่ให้ข้อมูลที ...
 • รุ่งนภา จะนันท์ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561)
  ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง ราชมรรคา: การออกแบบสื่อประสมเพื่อการเรียนรู้อารยธรรมขอมในอีสานใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ประวัติศาสตร์และศิลปกรรมทางอารยธรรมขอมจากโบราณสถานที่ปรากฏในเส้นทางราชมรรคาในเขตประเทศไทย วิเคราะห์รูปแบบสื่ ...
 • พิพัฒน์ จิตรอารีย์รักษ์ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560)
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพัฒนาการงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2486 ถึง พ.ศ. 2555 โดยศึกษาและวิเคราะห์ใน 4 มาตรฐาน คือ เนื้อหาแรงบันดาลใจ กระบวนแบบการสร้างสรรค์ ...
 • ทักษิณา สุขพัทธี (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลคะแนนก่อนและหลังร่วมกิจกรรมดิจิทัลอาร์ตเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในผู้บกพร่องทางการได้ยิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ตัวอย่าง คือ กลุ่มนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน ...
 • ปรเมษฐ์ ใจห้าว (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560)
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากมลภาวะในชีวิตประจำวันที่ผู้วิจัยพบเจอ จากการใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทางสัญจร โดยนำของเสียที่ได้มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบวัสดุผสมการศึกษาค้นคว้าวิจัยนี้เพื่อสร้าง ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds