Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 10
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549การสำรวจคุณภาพน้ำทะเลในบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ปี 2548ฉลวย มุสิกะ; วันชัย วงสุดาวรรณ; อาวุธ หมั่นหาผล; แววตา ทองระอา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2549โครงการเฝ้าระวังและการวางแนวทางป้องกันการเกิดปรากฎการณ์ขี้ปลาวาฬในบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรีพิชัย สนแจ้ง; แววตา ทองระอา; ฉลวย มุสิกะ; ธิดารัตน์ น้อยรักษา; ขวัญเรือน ศรีนุ้ย; วันชัย วงสุดาวรรณ; สุเมตต์ ปุจฉาการ; อาวุธ หมั่นหาผล; อัจฉรี ฟูปิง; สุพัตรา ตะเหล็บ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2548การสำรวจคุณภาพน้ำทะเลในบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกฉลวย มุสิกะ; วันชัย วงสุดาวรรณ; อาวุธ หมั่นหาผล; แววตา ทองระอา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2549โครงการเฝ้าระวังและการวางแนวทางป้องกันการเกิดปรากฎการณ์ขี้ปลาวาฬในบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรีพิชัย สนแจ้ง; แววตา ทองระอา; ฉลวย มุสิกะ; ธิดารัตน์ น้อยรักษา; ขวัญเรือน ศรีนุ้ย; วันชัย วงสุดาวรรณ; สุเมตต์ ปุจฉาการ; อาวุธ หมั่นหาผล; อัจฉรี ฟูปิง; สุพัตรา ตะเหล็บ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2552การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนไทยจากการได้รับโลหะหนักในอาหารทะเลบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกแววตา ทองระอา; ฉลวย มุสิกะ; วันชัย วงสุดาวรรณ; อาวุธ หมั่นหาผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2540การปนเปื้อนของโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งจังหวัดชลบุรี (เมืองใหม่ - ศรีราชา)แววตา ทองระอา; ฉลวย มุสิกะ; วันชัย วงสุดาวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2555คุณภาพน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล จังหวัดชลบุรีฉลวย มุสิกะ; วันชัย วงสุดาวรรณ; อาวุธ หมั่นหาผล; พัฒนา ภูลเปี่ยม; แววตา ทองระอา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2552การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของโลหะหนักในอาหารทะเลในพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกแววตา ทองระอา; วันชัย วงสุดาวรรณ; อาวุธ หมั่นหาผล; ฉลวย มุสิกะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2552การประเมินความเสี่ยงของสารมลพิษทางทะเลในพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออกฉลวย มุสิกะ; วันชัย วงสุดาวรรณ; อาวุธ หมั่นหาผล; แววตา ทองระอา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2557การสะสมและการแพร่กระจายของโลหะหนักบางชนิดในน้ำ ดินตะกอน และพืชป่าชายเลนในชุมชนบ้านแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และศักยภาพของพืชป่าชายเลนในการเป็นดัชนีชี้วัดทางชีวภาพตรวจวัดมลพิษจากโลหะหนักฉลวย มุสิกะ; แววตา ทองระอา; วันชัย วงสุดาวรรณ; อาวุธ หมั่นหาผล; อภิวิชญ์ นวลแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล