กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/375
ชื่อเรื่อง: การประเมินความเสี่ยงของสารมลพิษทางทะเลในพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Risk assessment of marine pollutants in industrial areas of the eastern coast of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ฉลวย มุสิกะ
วันชัย วงสุดาวรรณ
อาวุธ หมั่นหาผล
แววตา ทองระอา
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: มลพิษทางน้ำ - - ไทย (ภาคตะวันออก). สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
โลหะหนัก - - พิษวิทยา - - วิจัย
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำทะเล และดินตะกอน ในฤดูแล้ง (มีนาคม) และฤดูฝน (กันยายน) บริเวณชายฝั่งทะเลนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ใน 23 สถานี ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2551 รวม 4 ครั้ง เพื่อตรวจวัดปริมาณสารอาหาร (NH3-N, NO2-N NO-N, PO4-P และ SiO2-Si) และโลหะหนัก (Hg, Cd, Pb, Cu, Zn, Ni, Fe และ Mn) รวมทั้งคุณภาพน้ำและดินตะกอนเบื้องต้นบางประการ ผลการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตราฐานของประเทศไทย พบว่าน้ำทะเล และดินตะกอนส่วนใหญ่มีคุณภาพดี การประเมินความเสี่ยงของสารมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล พบว่า ระดับความเสี่ยงเฉลี่ยของสารแต่ละชนิดในน้ำทะเล และดินตะกอน ยังอยู่ในระดับต่ำและใกล้เคียงกันระหว่างนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และระหว่าง 2 ฤดู โดยโอกาสเสี่ยงในน้ำทะเลบริเวณนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง พบ pH > DO > PO4-P > Fe > Cu > NO3-N > Mn > unionized ammonia > Hg >Pb = Zn > Cd และในดินตะกอน Pb > Cu > Mn > Hg > Ni > Zn > Fe > Cd ส่วนบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในน้ำทะเล pH > DO > PO4-P > Fe > No3-N = Cu > unionized ammonia > Hg > Pb = Mn > Zn > Cd และในดินตะกอน Pb > Zn > Cu = Hg > Ni > Fe> Mn > Cd อย่างไรก็ตามในบางสถานีก็มีความเสี่ยงสูงในการที่จะได้รับผลกระทบจากสารเหล่านี้ โดยเฉพาะ ฟอสเฟส ไนเตรท แอมโมเนีย เหล็ก และทองแดง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/375
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น