กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/375
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorฉลวย มุสิกะth
dc.contributor.authorวันชัย วงสุดาวรรณth
dc.contributor.authorอาวุธ หมั่นหาผลth
dc.contributor.authorแววตา ทองระอาth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.date.accessioned2019-03-25T08:47:31Z
dc.date.available2019-03-25T08:47:31Z
dc.date.issued2552
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/375
dc.description.abstractการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำทะเล และดินตะกอน ในฤดูแล้ง (มีนาคม) และฤดูฝน (กันยายน) บริเวณชายฝั่งทะเลนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ใน 23 สถานี ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2551 รวม 4 ครั้ง เพื่อตรวจวัดปริมาณสารอาหาร (NH3-N, NO2-N NO-N, PO4-P และ SiO2-Si) และโลหะหนัก (Hg, Cd, Pb, Cu, Zn, Ni, Fe และ Mn) รวมทั้งคุณภาพน้ำและดินตะกอนเบื้องต้นบางประการ ผลการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตราฐานของประเทศไทย พบว่าน้ำทะเล และดินตะกอนส่วนใหญ่มีคุณภาพดี การประเมินความเสี่ยงของสารมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล พบว่า ระดับความเสี่ยงเฉลี่ยของสารแต่ละชนิดในน้ำทะเล และดินตะกอน ยังอยู่ในระดับต่ำและใกล้เคียงกันระหว่างนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และระหว่าง 2 ฤดู โดยโอกาสเสี่ยงในน้ำทะเลบริเวณนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง พบ pH > DO > PO4-P > Fe > Cu > NO3-N > Mn > unionized ammonia > Hg >Pb = Zn > Cd และในดินตะกอน Pb > Cu > Mn > Hg > Ni > Zn > Fe > Cd ส่วนบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในน้ำทะเล pH > DO > PO4-P > Fe > No3-N = Cu > unionized ammonia > Hg > Pb = Mn > Zn > Cd และในดินตะกอน Pb > Zn > Cu = Hg > Ni > Fe> Mn > Cd อย่างไรก็ตามในบางสถานีก็มีความเสี่ยงสูงในการที่จะได้รับผลกระทบจากสารเหล่านี้ โดยเฉพาะ ฟอสเฟส ไนเตรท แอมโมเนีย เหล็ก และทองแดงth_TH
dc.description.sponsorshipได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2550-2551 สถาบันวิทยาศาตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาen
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectมลพิษทางน้ำ - - ไทย (ภาคตะวันออก). สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.subjectโลหะหนัก - - พิษวิทยา - - วิจัยth_TH
dc.titleการประเมินความเสี่ยงของสารมลพิษทางทะเลในพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออกth_TH
dc.title.alternativeRisk assessment of marine pollutants in industrial areas of the eastern coast of Thailanden
dc.typeResearch
dc.year2552
dc.description.abstractalternativeIn this study, the sample of seawater and sediment were collected 4 time in the dry (March) and wet (September) seasons between the year 2007-2008 from the coastal areas of LaemChabang industrial estate, Chonburi Province and Map Ta Phut industrial estate, Rayong Province (23 stations). These samples were analyzed for nutrients (NH3-N, NO2-N NO-N, PO4-P และ SiO2-Si) and heavy metals (Hg, Cd, Pb, Cu, Zn, Ni, Fe และ Mn) including some basic water qualities andsediment characteristics. Results showed that most of the water and sediment qulities were within coastal water quality standard and sediment quality guidelines for Thailand, respectively. The enveronmental or ecological risk assessment of the two industrial that all pollutants were at low risks and no differences of the risks of the pollutants between the 2 industrial estates and between the 2 seasons were observed. The priority pollutants of concern in the seawater of Laem Chabang industrial estate were pH> DO > PO4-P > Fe > Cu > NO3-N > Mn > unionized ammonia > Hg >Pb = Zn > Cd , while those in the sediment were Pb > Cu > Mn > Hg > Ni > Zn > Fe > Cd . The priority pollutants of concern in the seawater of Map Ta Phit industrial estate were pH > DO > PO4-P > Fe > No3-N = Cu > unionized ammonia > Hg > Pb = Mn > Zn > Cd , while those in the sediment were Pb > Zn > Cu = Hg > Ni > Fe>Mn > Cd. However, high ecological risks were also pbserved in some station for pollutants, especially PO4-P, NO3-N, unionized ammonia, Fe and Cuen
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น