กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/412
ชื่อเรื่อง: การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของโลหะหนักในอาหารทะเลในพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Health risk assessment of heavy metals in seafood from industrial area of the eastern coast of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: แววตา ทองระอา
วันชัย วงสุดาวรรณ
อาวุธ หมั่นหาผล
ฉลวย มุสิกะ
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ความปลอดภัยทางด้านอาหาร
โลหะหนัก
สุขภาพ - - ความเสี่ยง - - วิจัย
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปนเปื้อนของโลหะหนัก 5 ชนิด ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม สังกะสี และทองแดง ในสัตว์ทะเลชนิดต่าง ๆ ที่ได้จากพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก ได้แก่ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง เก็บตัวอย่างโดยใช้อวนลากแผ้นตะเฆ่ รวม 3 ครั้งคือ ระหว่างเดือนพฤษาคม-มิถุนายน (ต้นฤดูฝน) ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2550 (ฤดูฝน) และเดือนมีนาคม 2551 (ฤดูแล้ง) ได้ตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 50 ชนิด จำนวน 949 ตัวอย่าง ในจำนวนนี้เป็นตัวอย่างจากนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 580 ตัวอย่าง และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 69 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่าโลหะหนักในสัตว์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยสำหรับการบริโภค พบโลหะหนักสูงเกินระดับปลอดภัยในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังคิดเป็นร้อยละ 15.7 และในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พบในปริมาณใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 14.9 ของตัวอย่างทั้งหมดในแต่ละบริเวณโดยโลหะหนักที่ตรวจพบสูงเกินระดับปลอดภัย เรียงตามลำดับ ได้แก่ ทองแดง สังกะสี และแคดเมียม ซึ่งพบใน กุ้ง กั้ง ปู หอย และหมึกบางชนิด สำหรับสารปรอทพบสูงเกินมาตรฐานเพียง 2 ตัวอย่าง ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ในบรรดาโลหะหนักทั้ง 5 ชนิด มีเพียงปรอทที่พบความสัมพันธ์ทางบวกกับความยาวของปลารวมทั้งสัตว์ทะเลอื่นด้วย การประเมินความเสียงต่อสุขภาพจากการบริโภคอาหารทะเลในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 2 บริเวณ พบว่าการปนเปื้อนโลหะหนักในอาหารทะเลบริเวณดังกล่าวยังไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภค ยกเว้นกลุ่มเด็กที่บริโภคสัตว์ทะเลจำพวก กุ้ง กั้ง ปู และหมึกบางชนิดมากเกินไปอาจได้รับอันตรายจากโลหะทองแดงได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/412
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น