กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/304
ชื่อเรื่อง: การปนเปื้อนของโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งจังหวัดชลบุรี (เมืองใหม่ - ศรีราชา)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Contaminations of heavy metals in marine environment in the coastal areas of Chon Buir province (Sri Racha-Muang Mai
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: แววตา ทองระอา
ฉลวย มุสิกะ
วันชัย วงสุดาวรรณ
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: การตกตะกอนชายฝั่ง - - ไทย (ภาคตะวันออก) - - วิจัย
มลพิษทางทะเล - - ไทย (ภาคตะวันออก) - - วิจัย
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
เขตเศรษฐกิจ - - ไทย (ภาคตะวันออก) - - วิจัย
โลหะหนัก - - การวิเคราะห์ - - วิจัย
โลหะหนัก - - พิษวิทยา - - วิจัย
โลหะหนัก - - แง่สิ่งแวดล้อม - - วิจัย
วันที่เผยแพร่: 2540
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ตัวอย่างน้ำทะเล และดินตะกอนซึ่งเก็บจากชายฝั่งจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เมืองใหม่จนถึงศรีราชา รวม 5 สถานี ในระหว่างปี พ.ศ. 2535-2537 ได้นำมาวิเคราะห์หาความเข้มข้นของโลหะตะกั่ว แคดเมี่ยม สังกะสี ทองแดง แมงกานีส และเหล็ก ในรูปของปริมาณรวม ผลการศึกษาพบว่า ช่วงความเข้มข้นเฉลี่ยของโลหะหนักที่ตรวจพบในน้ำทะเลเป็นดังนี้ ตะกั่ว 3.8-5.3 ไมโครกรัมต่อลิตร แคดเมี่ยม 0.02-0.6 ไมโครกรัมต่อลิตร สังกะสี 1.9-34.1 ไมโครกรัมต่อลิตร ทองแดง 1.2-2.5 ไมโครกรัมต่อลิตร แมงกานีส 0.6-2.6 ไมโครกรัมต่อลิตร และเหล็ก 12.1-266 ไมโครกรัมต่อลิตร สำหรับช่วงความเข้มข้นเฉลี่ยที่ตรวจพบในดินตะกอนเป็นดังนี้ ตะกั่ว 7.3-9.5 ไมโครกรัมต่อกรัม น้ำหนักแห้ง แคดเมี่ยม ตรวจไม่พบ-0.3 ไมโครกรัมต่อกรัม น้ำหนักแห้ง สังกะสี 19.3-24.2 ไมโครกรัมต่อกรัม น้ำหนักแห้ง ทองแดง 7.6-12.6 ไมโครกรัมต่อกรัม น้ำหนักแห้ง แมงกานีส 364-616 ไมโครกรัมต่อกรัม น้ำหนักแห้ง และเหล็ก 1,255-9,481 ไมโครกรัมต่อกรัม น้ำหนักแห้ง ปริมาณโลหะหนักที่ตรวจพบทั้งในน้ำทะเล และดินตะกอนในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาดังกล่าว ยังคงอยู่ในระดับปกติ Samples of seawater and sediments collected from the coastal areas of Chon Buri Province from Muang Mai to Sri Racha (5 stations) during the year 1992-1994, were analyzed for the concentration (total from) of lead (Pb), cadmium (Cd), zinc (Zn), copper (Cu), manganese (Mn) and iron (Fe). The range of year-roude average values in seawater were Pb 3.8-5.2 µg/L, Cd 0.02-0.6 µg/L, Zn 1.9-34.1 µg/L, Cu 1.2-2.5 µg/L, Mn 0.6-2.6 µg/L and Fe 12.1-266 µg/L. The values found in sediments were Pb 7.3-9.5 µg/g dry weight, Cd ND-0.3 µg/g dry weight, Zn 19.3-24.2 µg/g dry weight, Cu 7.6-12.6 µg/g dry weight, Mn 364-616 µg/g dry weight and Fe 1,255-9,481 µg/g dry weight (ND = non-detectable). The water and sediment concentrations of those heavy metal in the past three years were considered to be in the range of safe levels.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/304
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น