กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/978
ชื่อเรื่อง: การสำรวจคุณภาพน้ำทะเลในบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ปี 2548
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A Survey of coastal water quality along the eastern coast of Thailand in 2005
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ฉลวย มุสิกะ
วันชัย วงสุดาวรรณ
อาวุธ หมั่นหาผล
แววตา ทองระอา
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: คุณภาพน้ำ - - ไทย (ภาคตะวันออก) - - วิจัย
น้ำทะเล - - การวิเคราะห์ - - วิจัย
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: คุณภาพน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ตั้งแต่ปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงปากแม่น้ำตราด จังหวัดตราด รวมทั้งสิ้น 76 สถานี ครอบคลุมเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ต่าง ๆ กัน 7 เขต โดยศึกษา 2 ครั้ง คือ ในเดือนมีนาคม 2548 (ฤดูแล้ง) และตุลาคม 2548 (ฤดูฝน) ดัชนีคุณภาพน้ำที่ศึกษา ได้แก่ สารอาหารปริมาณน้อย (NH3-N, NO2-N, NO3-N, PO4-P, SiO2-SI) และคุณภาพน้ำพื้นฐานบางประการ ผลการศึกษาพบว่าน้ำทะเลส่วนใหญ่มีคุณภาพดีอยู่่ในเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพน้ำชายฝั่งทะเล ยกเว้นบางสถานีในฤดูฝนมีออกซิเจนละลายต่ำกว่ามาตรฐาน แนวโน้มความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำทั้งสองฤดูขึ้นอยู่กับแต่ละเขตพื้นที่
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/978
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น