กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17203
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สื่อกับแรงจูงใจในการใช้สื่อเฟสบุ๊คของผู้ใช้งานเฟสบุ๊คในประเทศไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: มนฤดี ธาดาอำนวยชัย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อธิพงศ์ แซ่ลี้
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด.
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
Humanities and Social Sciences
เฟซบุ๊ค -- การศึกษาการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (นศม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17203
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter4.pdf1.18 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น