การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง Humanities and Social Sciences

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 839  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561กระบวนการสื่อสารทางการเมืองผ่านเฟชบุ๊กของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) : กรณีศึกษาการแสดงเจตนาไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับประชามติ พ.ศ. 2559สุกัญญา บูรณเดชาชัย; บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ; ประสงค์ บูรณ์พงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลในการเลือกซื้อดอกไม้ร้านดีว่า ฟลาวเวอร์ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วเบญญาดา กระจ่างแจ้ง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เกวลี เผ่าโยธิน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2560กลยุทธ์และกระบวนการสร้างบุคลิกภาพของแบรนด์ในมุมมองของนักคิดสร้างสรรค์และนักออกแบบกราฟิกชวนวล คณานุกูล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภาคภูมิ แดงใส; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด.
2561กลยุทธ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่นของตระกูลการเมืองในจังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; มีลักษณ์ ชัยกิตติเจริญวุฒิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2560กลวิธีการนำเสนอและการใช้ภาษาของโฆษณาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทฟังก์ชันนัลดริงก์ในสื่อเฟชบุ๊กจิตตาภา สารพัดนึก ไชยปัญญา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิริยวิศศ์ มงคลยศ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาภาษาไทย
2560กลวิธีการสื่อสารในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรีอรอุษา พิมพ์สวัสดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมบูรณ์ เจตน์จำลอง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นภัทร มะอาจเลิศ, และอื่นๆ
2560กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคระยองสมบูรณ์ เจตน์จำลอง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อัญชลี ภิญโญพรสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2560กลวิธีการแปลสำนวนและภาษาภาพจน์ในเนื้อร้องของบทเพลงภาษาอังกฤษที่ปรากฎในภาพยนตร์การ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ แปลโดย ธานี พูนสุวรรณสุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สิริน มีชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร.
2560กลวิธีการแปลสำนวนในบทบรรยายภาพยนตร์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย กรณีศึกษาเรื่อง The social networkสมบูรณ์ เจตน์จำลอง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; โสพิศลดา แสงตระการกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร.
2560กลองมโหระทึก : มรดกทางวัฒนธรรมกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงภารดี มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภรดี พันธุภากร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; Yanxiong, Wei, และอื่นๆ
2560การกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติดของผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงชลบุรีฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปัณณภัสร์ ตันใจ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2560การกำหนดส่วนประกอบแร่ธาตุและลักษณะของข้าวไทยด้วยการวิเคราะห์หลายตัวแปรจตุภัทร เมฆพายัพ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; กิดาการ สายธนู; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พจนา พจนวิชัยกุล, และอื่นๆ
2561การค้นหารูปแบบที่ให้ค่าคุณประโยชน์สูงโดยปรากฏอย่างไม่สม่ำเสมอโกเมศ อัมพวัน; ศุภชัย เล้าวิบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2560การจัดกลยุทธ์ของสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฎฐนันท์ ธนัญชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2560การจัดการความรู้ของข้าราชการกองบิน 2เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เศกสรรค์ สวนสีดา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2560การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสุรัตน์ ไชยชมภู; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พงศ์เทพ จิระโร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พนิดา มากสมบัติ, และอื่นๆ
2560การจัดการความรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงด้านเกษตรธรรมชาติ : กรณีศึกษาของศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีอุษณากร ทาวะรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศุภชัย เกิดเจริญพร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2560การจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรากิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จิรวัฒน์ ศรีตะพัสโส; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2560การจัดการพื้นที่สาธารณะของท่าอากาศยานภูเก็ต บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)ชนิสรา แก้วสวรรค์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นนทวัฒน์ อ้องแสนคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ.
2560การจัดการห่วงโซ่อุปทานมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออกบนเส้นทาง R3A สู่สาธารณรัฐประชาชนจีนณภัคอร ปุณยภาภัสสรา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; โศภชา บรรณทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก.