กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15659
ชื่อเรื่อง: กระบวนการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา โดยการบูรณาการแนวคิดการพยาบาลเชิงวัฒนธรรม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมโภชน์ อเนกสุข
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อัจฉรา จั่นเพ็ชร์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คำสำคัญ: บัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา'
วิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก'
Humanities and Social Sciences
พยาบาล -- นักศึกษาบัณฑิต
นักศึกษาบัณฑิต
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (กศด) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15659
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter2.pdf471.71 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น