กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11797
ชื่อเรื่อง: กระบวนการในการดำเนินงานของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลเมืองชลบุรี ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Processes in mking 3-yer developing pln (b.e. 2558-2560) for strtegic development in bsic infrstructure nd trnsporttion of Chon Buri municiplity
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุปราณี ธรรมพิทักษ์
ศศินันท์ ทิพยางกูร
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
คำสำคัญ: Humanities and Social Sciences
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองชลบุรี พ.ศ. 2558-2560
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
เทศบาลเมืองชลบุรี -- การบริหาร
เทศบาลเมือง -- การบริหาร
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: 
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (รป.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11797
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2558-2559

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf2.16 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น