กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13399
ชื่อเรื่อง: กระบวนการเกณฑ์และฝึกอบรมทหารกองประจำการกองทัพอากาศที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: มานพ แจ่มกระจ่าง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ไพรัตน์ วงษ์นาม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
วชิระ ชาวหา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
วรรณภา พัวเวส
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
คำสำคัญ: Humanities and Social Sciences
ทหารอากาศ
วิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก?'
ทหารอากาศ -- การเกณฑ์ทหาร
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (ปรด) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13399
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2545-2552

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter3.pdf939.32 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น