กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10580
ชื่อเรื่อง: กระบวนการสร้างความหมายให้กับรูปเคารพขนาดใหญ่มหึมาทางศาสนาระหว่าง พ.ศ. 2534-2557
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บุญเชิด หนูอิ่ม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ปรีดี พิศภูมิวิถี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
นุสรา จิตตเกษม
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
คำสำคัญ: Humanities and Social Sciences
ศิลปกรรมกับศาสนา
รูปเคารพ -- ไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
วิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์(ปรด)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10580
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2558-2559

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
55810270.pdf13.43 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น