การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง โรคเรื้อรัง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 12
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังตามแนวทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส ปีที่ 1: ผลการประเมินภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรีสรร กลิ่นวิชิต; เวธกา กลิ่นวิชิต; พวงทอง อินใจ; พลอยพันธุ์ กลิ่นวิชิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2556การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุเจ็บป่วยเรื้อรังโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทยรัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; พรชัย จูลเมตต์; นารีรัตน์ สังวรวงษ์พนา; วารี กังใจ; วะนิดา น้อยมนตรี, และอื่นๆ
2559การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายด้วยยางยืดประยุกต์สำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังฉัตรกมล สิงห์น้อย; พรชัย จูลเมตต์; อวยพร ตั้งธงชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2560การศึกษาความเชื่ออำนาจในตนและนอกตนที่มีต่อการเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่รับบริการในโรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์; บุษยาเนตร วงษ์พล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2557การศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังกาญจนา พิบูลย์; เกษม ใช้คล่องกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2553ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพาสมจิตร์ วงศ์บรรเจิดแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2561ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคเรื้อรังของคนวัยกลางคนในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครสมสมัย รัตนกรีฑากุล; วรรณรัตน์ ลาวัง; นัสรา เกตจินดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกวิธีบำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายยุพิน ถนัดวณิชย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วัลภา คุณทรงเกียรติ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พัชรี สังข์สี, และอื่นๆ
2560ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลิกสูบบุหรี่ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังชาย จังหวัดตราดสมสมัย รัตนกรีฑากุล; รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; อรพินท์ ขันแข็ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรอบรู้ทางสุขภาพของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; วรรณรัตน์ ลาวัง; อานนท์ สังขะพงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ผลของการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพและสมรรถภาพไตของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะไตเสียหน้าที่ระยะที่ 2นิสากร กรุงไกรเพชร; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; วันวิสาข์ สนใจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550พัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัดการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังเชิงรุกพิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; เวธกา กลิ่นวิชิต; ขันทอง สุขผ่อง; จงจิตร อริยประยูร; พวงทอง อินใจ, และอื่นๆ