กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7763
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรอบรู้ทางสุขภาพของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Fctorsinfluencing helth litercy mong fmily cregivers of chronic disese ptients in community
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
วรรณรัตน์ ลาวัง
อานนท์ สังขะพงษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: โรคเรื้อรัง -- ผู้ป่วย -- การดูแล
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน
โรคเรื้อรัง
โรคเรื้อรัง -- การดูแล
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: หากญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความรอบรู้ทางสุขภาพดี จะทำให้ตนเองเป็นผู้มีสุขภาพดีที่สามารถดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรอบรู้ทางสุขภาพของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลุ่มตัวอย่าง คือ ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน อำเภอกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 120 ราย ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มอย่างง่ายเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป การใช้สื่อการสนับสนุนทางสังคม และความรอบรู้ทางสุขภาพของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า ความรอบรู้ทางสุขภาพของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังอยู่ระดับต่ำ (M = 61.37, SD = 12.72) ปัจจัยด้านการศึกษา ( = .56) การสนับสนุนทางสังคม ( = .21) และอายุ ( = -.19) สามารถร่วมกันทำนายความรอบรู้ทางสุขภาพของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้ร้อยละ 58.6 (R 2 = .586, p< .001) จากผลการวิจัยเสนอแนะว่า พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนและบุคลากรด้านสุขภาพอาจพัฒนา กิจกรรมหรือโปรแกรมให้ญาติผู้ดูแลที่มีระดับการศึกษาต่ำหรือมีอายุมากได้รับการสนับสนุนทางสังคม เพื่อส่งเสริมให้ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความรอบรู้ทางสุขภาพ ทำให้สามารถดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้ดีขึ้น
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7763
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf2.89 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น