กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2980
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Relationship between self-care agency and quality of life among older adults with chronic illness in the elderly club at the Health Science Center, Burapha University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมจิตร์ วงศ์บรรเจิดแสง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ - - โรค
โรคเรื้อรัง
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2553
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2980
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p64-p77.pdf258.53 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น