การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง เชื้อรา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562การต้านเชื้อราก่อโรคสายพันธุ์ Alternaria ในพืชวงศ์มะเขือด้วยสารสกัดจากหัวบัวบกป่าศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์; ขวัญใจ หรูพิทักษ์; เอกรัฐ คำเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2562การผลิตต้นกล้าทุเรียนพันธุ์หมอนทองเพื่อลดการติดเชื้อ Phytophthora palmivora โดยวิธีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนเพาะชาด้วยระบบควบคุมฟัซซี่สุมิตร คุณเจตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2543การผลิตไคโตแซนจากเชื้อราและการดูดซับโลหะหนักโดยไคโตแซนจากเชื้อราศิริโฉม ทุ่งเก้า; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2564การศึกษาความชุกของเชื้อรา Cryptococcus neoformans จากมูลนกพิราบในบางแสน จังหวัดชลบุรี ด้วยเทคนิค MALDI-TOF Mass Spectrometryณัฐภาณินี ถนอมศรีเดชชัย; ศุภลักษณ์ สุมาลี; ศิริวัฒณา ลาภหลาย; พิมรา ทองแสง; รุ่งนภา นวลมะลัง, และอื่นๆ
2560การศึกษาฤทธิ์ต้านราก่อโรคพืชของราที่แยกได้จากนาเกลืออภิรดี ปิลันธนภาคย์; สุดารัตน์ สวนจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2540การศึกษาเชื้อราปนเปื้อนสายพันธุ์ที่สร้างสารอะฟลาทอกซินในผลิตภัณฑ์ปลาทะเลตากแห้งและการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Aspergillus flavus ที่ปนเปื้อนโดยใช้สารกันเสียบางชนิดอนุเทพ ภาสุระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552การสำรวจและเก็บรวบรวมสายพันธุ์ราจากป่าจากรหัสโครงการ BRT 140005อภิรดี ปิลันธนภาคย์; วาสนา ศรีบุญธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557ผลของยีสต์ปฏิปักษ์และสารแอมโมเนียมโมลิบเดตที่มีต่อการเจริญและการงอก ของสปอร์เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง.อนุเทพ ภาสุระ; วรรณวิมล จิ๋วแย้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563ฤทธิ์ของสารสกัดจากราเอนโดไฟท์พืชชายเลนในการยับยั้งราปนเปื้อนบนเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกเจนจิรา มารมย์; นิสา ไกรรักษ์; อภิรดี ปิลันธนภาคย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์