กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/769
ชื่อเรื่อง: การผลิตไคโตแซนจากเชื้อราและการดูดซับโลหะหนักโดยไคโตแซนจากเชื้อรา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศิริโฉม ทุ่งเก้า
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
เชื้อรา
โลหะหนัก
ไคโตแซน
วันที่เผยแพร่: 2543
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: จากการนำเชื้อราอันดับ Mucorales ที่คัดแยกได้จำนวน 19 ไอโซเลทมาสกัดไคโตแซนจากเส้นใยพบเชื้อราที่ผลิตไคโตแซนได้จำนวน 7 ไอโซเลท และเมื่อนำไอโซเลท M8 ซึ่งเป็นเชื้อราที่เจริญเร็วและมีปริมาณไคโตแซนในเส้นใยสูงมาเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวที่ปรับสูตรให้เหมาะสมที่ประกอบด้วยกลูโคส 20 กรัมต่อลิตร ยีสต์สกัด 4 กรัมต่อลิตร และเปบโตน 10 กรัมต่อลิตร พบว่าเชื้อราที่คัดเลือกได้ผลิตเส้นใยได้สูงสุด 8.22 กรัม น้ำหนักแห้งต่ออาหารเลี้ยงเชื้อ1 ลิตรภายในเวลา 72 ชั่วโมงในสภาวะที่มีการเขย่าด้วยความเร็ว 150 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 28°ซ นอกจากนั้นยังพบว่าไคโตแซนถูกผลิตขึ้นในอัตราที่สูงในระยะการเจริญรวดเร็วของเชื้อราจนได้ปริมาณสูงสุด 1.88 กร้มน้ำหนักแห้งต่ออาหารเลี้ยงเชื้อ 1 ลิตรภายในเวลา 120 ชั่วโมง และจากการทดลองใช้เส้นใยแห้งของเชื้อรา M8 ดูดซับ Cu²⁺ และ Cr⁶⁺ ในสารละลายพบว่าสามารถดูดซับได้ถึงร้อยละ 81.28 และ 78.82 ตามลำดับภายในเวลา 5 ชั่วโมง นอกจากนั้นยังพบกิจกรรมของเอนไซม์ chitin deacetylase ในเส้นใยของเชื้อราอายุ 12 ชั่วโมง และกิจกรรมของเอนไซม์จะลดลงเมื่อเชื้อรามีอายุมากขึ้น Of 19 fungal isolates collected, 7 were found to contain in mycelia after extraction procedures. Among these, M8 produced mycelium rapidly and contained high proportion of chitosan and was selected for further studies. This isolate produced maximum amount of 8.22 g/I in a modified liquid medium containing (g/I) glucose, 20; yeast extract, 4; and peptone, 10, within 72 hrs when shaking at 150 rpm at 28°C. Moreover, chitosan was produced to up to 1.88 g/I within 120 hrs cultivation. The results also showed 81.28 and 78.82 % of Cu²⁺ and Cr⁶⁺, respectively, were adsorbad by dead mycelium preparation of M8 within 5 hrs. Chitin deacetylase activity was detected in 12 hr mycelium and disappeared after prolonged cultivation.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/769
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น