การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 28  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การค้นหารูปแบบที่ให้ค่าคุณประโยชน์สูงโดยปรากฏอย่างไม่สม่ำเสมอโกเมศ อัมพวัน; ศุภชัย เล้าวิบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2555การจัดการพฤติกรรมผู้บริโภคขององค์กรมีเดียสุชนนี เมธิโยธิน; ทัศพร นันทมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561การปรับปรุงขั้นตอนการออกแคชเชียร์เช็คเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย สาขาแหลมฉบังนนท์ สหายา; ญาณกวี ปัญญาแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561การปรับปรุงขั้นตอนการออกแคชเชียร์เช็คเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย สาขาแหลมฉบังนนท์ สหายา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ญาณกวี ปัญญาแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2564การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์หน่อไม้ดองน้ำมะพร้าวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไผ่ จังหวัดปราจีนบุรีนพดล เดชประเสริฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภัทรพร แก้วพิภพ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์.
2559การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นที่มีภาวะน้ำหนักเกินในเขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (ระยะที่ 1)จินตนา วัชรสินธุ์; กิจติยา รัตนมณี; ณัชนันท์ ชีวานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคด้วยการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการซื้อสินค้าโกเมศ อัมพวัน; สุมาลี อิสริโยดม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2564การศึกษาอิทธิพลของการจัดการองค์กรสุขภาวะ และการตลาดภายในที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ำของธุรกิจที่พักแรมศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช
2564การศึกษาอิทธิพลของการจัดการองค์กรสุขภาวะ และการตลาดภายในที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ำของธุรกิจที่พักแรมศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2564ความรู้ของประชาชนต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาคตะวันออกในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562เขมมารี รักษ์ชูชีพ
2559ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และพฤติกรรมในการใช้น้ำประปาอย่างประหยัดของผู้ใช้น้ำ :?bกรณีศึกษา หมู่บ้านชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง =The relationship between knowledge and behaviour on consrrving running water among water users: a case study of Chumsaeng village, Chumsaeng sub-district, Amphoe Wangchan, Rayong provinceอุษณากร ทาวะรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ฉัฐวัฒน์ เฉลิมฤทธิวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2560ความเคลือบแคลงใจของผู้บริโภคและทัศนคติต่อสาร แบรนด์ และองค์กรสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้การตลาดแบบหว่านชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; นันทิตา ทรงโยธิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2553คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถพ่วงหัวลากในจังหวัดชลบุรีขวัญดาว ใบเงิน; ฤทธี ชูเกียรติ; สมศจี ศิกษมัต; วรวรรณ จิรไกรศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2554ค่านิยมการมีผิวขาว ความพึงพอใจในสีผิว ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทบำรุงผิวของผู้หญิงในกรุงเทพมหานครชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วารุณี จิรารัตนกุลชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
2566ตัวแบบความสัมพันธ์ของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคกับความตั้งใจซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยทัศนคติต่อราคาและความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า เพื่อสิ่งแวดล้อมสมบัติ ธำรงสินถาวร
2554ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครเอกพล วิเศษวิวัฒนากุล; วิชิต อู่อ้น; พิมพ์รำไพ พันธุ์วิชาติกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561ปัจจัยในการรับรู้ความเสี่ยงและความตั้งใจในการประมูลสินค้าออนไลน์ชวนวล คณานุกูล; กรรณิกา สงวนไทร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2546พฤติกรรมการซื้อและกระบวนการยอมรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตภาคตะวันออก: ศึกษากรณีจังหวัดชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทราวุฒิชาติ สุนทรสมัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2547พฤติกรรมการซื้อและกระบวนการยอมรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตภาคตะวันออก: ศึกษากรณีจังหวัดชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราวุฒิชาติ สุนทรสมัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2564พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; ธนภณ นิธิเชาวกุล; ปัทมาวรรณ ลิ้มพลอยพิพัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว