กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/5416
ชื่อเรื่อง: พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Health care behavior and perceived brand equity affecting the consumers purchase decision behaviors of healthy bubble milk tea in bangkok
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ
ธนภณ นิธิเชาวกุล
ปัทมาวรรณ ลิ้มพลอยพิพัฒน์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
คำสำคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค
เครื่องดื่ม --การตลาด
พฤติกรรมสุขภาพ
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และการรับรู้คุณค่าตราสินค้า กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ เพื่อสร้างสมการทำนายพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่รู้จักและเคยดื่มชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดย วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในภาพรวมในระดับปานกลาง และเมื่อแยกในรายด้าน พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับมาก คือ การตรวจสุขภาพ การพักผ่อน ระดับปานกลาง คือ การบริโภคอาหาร และการออกกำลังกาย ส่วนการรับรู้คุณค่าตราสินค้ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าในด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้  การตระหนักรู้ในตราสินค้า และความภักดีในตราสินค้า ในระดับมาก ส่วนการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า มีการรับรู้ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้านการออกกำลังกายและการตรวจสุขภาพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และการรับรู้คุณค่าในตราสินค้าด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้า ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้ ด้านความภักดีในตราสินค้า และ ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการรับรู้คุณค่าในตราสินค้าสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2564.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/5416
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
61920012.pdf2.86 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น