การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ความพอใจของผู้ป่วย

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 13 จากทั้งหมด 13
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบริการฟอกไตในแผนกไตเทียมโรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรีบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์; จิตสุดา คำมุงคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบริการฟอกไตในแผนกไตเทียมโรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรีบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จิตสุดา คำมุงคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์.
2551ความต้องการความสุขสบายและการได้รับการตอบสนองความต้องการความสุขสบายในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจอาภรณ์ ดีนาน; วัลภา คุณทรงเกียรติ; นิตเยาว์ ไชยทองรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553ความต้องการและการได้รับการตอบสนองด้านความสุขสบายตามการรับรู้ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิดสวิชญา กองเกิด; วัลภา คุณทรงเกียรติ; เขมารดี มาสิงบุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2547ความพึงพอใจในคุณภาพบริการพยาบาลของผู้ป่วยในตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีอารีรัตน์ ขำอยู่; ประเทือง เจียมตน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2546คุณภาพบริการตามความคาดหวังและคุณภาพบริการตามการรับรู้ ของผู้รับบริการงานผู้ป่วยนอก ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพานลิน มงคลศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2553ประสิทธิผลของแนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอินทิรา อินทร์เกิด; วัลภา คุณทรงเกียรติ; เขมารดี มาสิงบุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2547ผลการจัดการกับอาการร่วมกันระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วยโรคแผลเป็ปติคหรือกระเพาะอาหารอักเสบต่อการรับรู้ภาวะสุขภาพ ระดับการรบกวนชีวิตและความพึงพอใจการรับบริการโรงพยาบาลศูนย์ชลบุรีสุวรรณี มหากายนันท์; ทัศนีย์ วรภัทรากุล; วิรยา วชิราวัธน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ผลของการจัดการกับความปวดอย่างมีแบบแผนต่อความปวด และความพึงพอใจในการจัดการกับความปวดของผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง ณ โรงพยาบาลชลบุรีอังคนา จงเจริญ; สิริกร เทียนหล่อ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ผลของการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ ต่อความรู้ ความสามารถในการดูแลตนเอง ความพึงพอใจต่อการพยาบาล และผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่รักษาด้วยเครื่องไตเทียมภาวนา กีรติยุตวงศ์; วริยา วชิราวัธน์; สุพัตรา สิงห์อุตสาหะชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2552ผลของการสอนแบบทีมการพยาบาลต่อความวิตกกังวล การฟื้นตัวหลังผ่าตัด และความพึงพอใจในบริการพยาบาลของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการผ่าตัดคลอดโรงพยาบาลชลบุรีจุฬาลักษณ์ บารมี; สุวดี สกุลคู; สุภัทรา เฟื่องคอน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2549ผลของโปรแกรมการจัดการกับความปวดต่อระดับความปวดและความพึงพอใจในการจัดการกับความปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องอาภรณ์ ดีนาน; เขมารดี มาสิงบุญ; จิราภรณ์ สิงหเสนี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563เหตุผลและความพึงพอใจในการรักษากระดูกแบบพื้นบ้าน ในตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราดพลอยชนก ปทุมานนท์; รัชนี เจริญนรากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร