กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3075
ชื่อเรื่อง: ผลการจัดการกับอาการร่วมกันระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วยโรคแผลเป็ปติคหรือกระเพาะอาหารอักเสบต่อการรับรู้ภาวะสุขภาพ ระดับการรบกวนชีวิตและความพึงพอใจการรับบริการโรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of Nurse-Patient Collaborative Intervention of Symptom Management on Perception of Health, Levels of Life Distrubance and Patient Satisfaction for Patients with Peptic Ulcer or Gastritis in Chonburi Regional Hospital
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุวรรณี มหากายนันท์
ทัศนีย์ วรภัทรากุล
วิรยา วชิราวัธน์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: กระเพาะอาหาร - - โรค
กระเพาะอาหารอักเสบ
ความพอใจของผู้ป่วย
บุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วย
พยาบาลกับผู้ป่วย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
แผลเพ็ปติก
วันที่เผยแพร่: 2547
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3075
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p42-56.pdf2.51 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น