กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3035
ชื่อเรื่อง: ผลของโปรแกรมการจัดการกับความปวดต่อระดับความปวดและความพึงพอใจในการจัดการกับความปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effects of pain management program on pain levels and satisfaction in patients with abdominal surgery
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อาภรณ์ ดีนาน
เขมารดี มาสิงบุญ
จิราภรณ์ สิงหเสนี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ความพอใจของผู้ป่วย
ความเจ็บปวด
ความเจ็บปวดหลังศัลยกรรม
ช่องท้อง - - ศัลยกรรม
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2549
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3035
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p15-26.pdf219.58 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น