กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2985
ชื่อเรื่อง: ความต้องการและการได้รับการตอบสนองด้านความสุขสบายตามการรับรู้ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สวิชญา กองเกิด
วัลภา คุณทรงเกียรติ
เขมารดี มาสิงบุญ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การพยาบาลผู้ป่วย
ความพอใจของผู้ป่วย
ผู้ป่วย - - การดูแล
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หัวใจ - - โรค - - ผู้ป่วย
วันที่เผยแพร่: 2553
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2985
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p24-p34.pdf207.38 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น