กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2960
ชื่อเรื่อง: ผลของการสอนแบบทีมการพยาบาลต่อความวิตกกังวล การฟื้นตัวหลังผ่าตัด และความพึงพอใจในบริการพยาบาลของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการผ่าตัดคลอดโรงพยาบาลชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effect of team teaching on anxiety, postoperative recovery and satisfaction in pregnant women having cesarean at ChonBuri Hospital
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จุฬาลักษณ์ บารมี
สุวดี สกุลคู
สุภัทรา เฟื่องคอน
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การผ่าท้องทำคลอด - - การพยาบาล
การพยาบาล
การสอนแบบทีมผู้สอน
ความพอใจของผู้ป่วย
ความวิตกกังวล
สตรีมีครรภ์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2552
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2960
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p14-27.pdf230.96 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น