การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 44  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและการออกกำลังกายของเด็กวัยเรียนในชุมชนนิสากร กรุงไกรเพชร; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; พัชรินทร์ พูลทวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและการออกกำลังกายของเด็กเรียนในชุมชนสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; นิสากร กรุงไกรเพชร; พัชรินทร์ พูลทวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2545การดูแลสุขภาพในภาวะปกติ : เอกสารประกอบการสอนวิชา 101215ยุวดี ลีลัคนาวีระ
2551การประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มเป้าหมายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (ระยอง) ปีงบประมาณ 2550สุนทราวดี เธียรพิเชฐ; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; จินตนา วัชรสินธุ์; พิริยา ศุภศรี; มณีรัตน์ ภาคธูป, และอื่นๆ
2545การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยก่อนและหลังหมดระดูของโรงพยาบาลชลบุรี-; ภัทรพร ฝักเจริญผล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2549การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีภารดี อนันต์นาวี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธิดา ฉิมพลี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2551การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชลบุรีสมุทร ชำนาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ระวีวรรณ สุขอุดม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2562การพัฒนาชุมชนชายทะเลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนวารี กังใจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558การพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วมบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงรัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; พรชัย จูลเมตต์; วารี กังใจ; นารีรัตน์ สังวรวงษ์พนา; รวีวรรณ เผ่ากัณหา, และอื่นๆ
2552การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพภารดี อนันต์นาวี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เกษมสันต์ มีจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2562การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุชายทะเลวารี กังใจ; ชมนาด สุ่มเงิน
2560การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษา พื้นที่ภาคตะวันออกสมสมัย รัตนกรีฑากุล; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; นิสากร กรุงไกรเพชร; เจนจิรา เจริญการไกร, และอื่นๆ
2563การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของบุคลากรทางการศึกษา ด้วยโปรแกรมทางจิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณธนิดา จุลวนิชย์พงษ์; กาญจนา พิบูลย์; วิชัย จุลวนิชย์พงษ์; พวงทอง อินใจ; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข, และอื่นๆ
2558การสร้างเสริมสุขภาพในการควบคุมวัณโรค: กรณีศึกษานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยวัณโรคโรงพยาบาลวังน้ำเย็นสมสมัย รัตนกรีฑากุล; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; นิสากร กรุงไกรเพชร; เจนจิรา เจริญการไกร; อริสรา ฤทธิ์งาม, และอื่นๆ
2559การส่งเสริมสุขภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินพดล เดชประเสริฐ; ณัฐนรี กาญจนพิบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2546การส่งเสริมสุขภาพสู่ศตวรรษที่ 21วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ความคาดหวังของผู้สูงอายุที่ใช้บริการอุปกรณ์ส่งเสริมสุขภาพในศูนย์ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร สวนลุมพินีนิภา มหารัชพงศ์; นิราภร พลตื้อ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2564ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประเทศไทย: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบปาจรา โพธิหัง
2546บทบาทของพระสงฆ์เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาในจังหวัดตราดรัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บุญศรี พันธ์พิริยะ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
2554ประสิทธิผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพตามวิถีแห่งโยคะของเยาวชนที่กำลังศึกษาในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี-; อัจฉราวรรณ จันทร์เทียน,2514; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะสาธารณสุขศาสตร์.