กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2893
ชื่อเรื่อง: กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและการออกกำลังกายของเด็กเรียนในชุมชน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The health promotion process for nutrition and exercise of school-age children in a community
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
นิสากร กรุงไกรเพชร
พัชรินทร์ พูลทวี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การส่งเสริมสุขภาพ
การออกกำลังกาย
โภชนาการ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2556
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2893
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p38-55.pdf468.7 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น