กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1688
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วมบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Model community development of housing and environment management of health promotion for the elderly through community participation based on sufficiency economy concept
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์
พรชัย จูลเมตต์
วารี กังใจ
นารีรัตน์ สังวรวงษ์พนา
รวีวรรณ เผ่ากัณหา
ภานุวัฒน์ ด่านกลาง
ศศิธร กรุณา
วัชรา ตาบุตรวงษ์
ชลธิชา จันทคีรี
วะนิดา น้อยมนตรี
อรวรรณ กูลจีรัง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
เศรษฐกิจพอเพียง
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยชุชมชนมีส่วนร่วมบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการวิจัยในชุมชนคัดสรรแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประชาชน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 100 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 7 ชุด ที่มีความตรงตามเนื้อหา และความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ที่มีคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ชุมชนต้นแบบการจัดการที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 1 ชุมชน ที่ได้จากการวิจัยมีลักษณะ ดังนี้ 1) เป็นชุมชนเมืองในจังหวัดชลบุรี ขนาด 907 หลังคาเรือน มีผู้สูงอายุ จำนวน 200 คน มีสภาพเศรษฐกิจในระดับปานกลาง 2) มีนโยบาย แผนงาน และกรรมการดำเนินงานด้านการจัดการที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ 3) มีการพัฒนาบ้านและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ 4) มีการนำเทคโนโลยีมาใช้กับที่พักอาศัย ของผู้สูงอายุจากผลการวิจัยเสนอแนะว่า ชุมชนหรือเทศบาลควรมีการนำรูปแบบชุมชนต้นแบบการจัดการที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมที่อื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ได้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่น เพื่อขยายผลการศึกษาต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1688
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2567_043.pdf9.57 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น