รายงานการวิจัย (Research Reports) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 156
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2543ความพร่องในการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์
2560ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาต่อการแก้ปัญหาทางสังคมและภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาลดวงใจ วัฒนสินธุ์; ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; สิริพิมพ์ ชูปาน; ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์; รัศมิ์สุนันท์ จันทรภักดี
2564ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของแรงงานไทยในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออกจันทนา เกิดบางแขม; ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; สรพงษ์ เจริญกฤตยาวุฒิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2564การพัฒนารูปแบบการจัดการภาวะซึมเศร้าของแรงงานไทยเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม; ฉวีรัตน์ ชื่นชมกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอดในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอกกัลชนา ศรีพรหม; นิภาวรรณ สามารถกิจ; เขมารดี มาสิงบุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561การรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์พฤติกรรมสุขภาพและความต้องการบริการสุขภาพแบบองค์รวมของหญิงตั้งครรภ์อายุมากศิริวรรณ แสงอินทร์; ช่อทิพย์ ผลกุศล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560การพัฒนารูปแบบการประเมินสภาวะสุขภาพตามวัฒนธรรมของผู้รับบริการข้ามวัฒนธรรมลัดดาวัลย์ พุทธรักษา; จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; อารีรัตน์ ขำอยู่; สมใจ นกดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559การลดปัจจัยเสี่ยงและฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอาภรณ์ ดีนาน; พัทธ์ชนก วิถีธรรมศักดิ์; วชิราภรณ์ สุมนวงศ์; สมสมัย รัตนกรีฑากุล; ชัชวาล วัตนะกุล, และอื่นๆ
2542ตัวแปรการทำนายการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมภาคตะวันออกกุหลาบ รัตนสัจธรรม; วิไล รัตนสัจธรรม
2557การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์สูงอายุวารี กังใจ; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; ชมนาด สุ่มเงิน; ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
2557การพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนวารี กังใจ; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; สิริวรรณ นิลมาร; ภานุวัฒน์ ด่านกลาง, และอื่นๆ
2562ความพร้อมและความต้องการสำหรับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของญาติผู้ดูแลและภาคีเครือข่ายในชุมชนเขตจังหวัดชลบุรีพิชามญชุ์ ปุณโณทก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2562การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุชายทะเลวารี กังใจ; ชมนาด สุ่มเงิน
2562การพัฒนาชุมชนชายทะเลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนวารี กังใจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2562รูปแบบการดูแลความสุขสบายในการดูแลแบบประคับประคองภาวะสุขภาพ สำหรับผู้ที่อยู่ในระยะท้ายของชีวิตยุพิน ถนัดวณิชย์; นนทกร ดำรงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2562ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนพรชัย จูลเมตต์; สมชาย ตรีทิพย์สถิตย์; ฉวีวรรณ ชื่นชอบ; จิดาภา จุฑาภูวดล; กนิษฐา ภู่พวง, และอื่นๆ
2562การพัฒนาแอพพลิเคชั่น ‘สมาร์ทการดูแล’ เพื่อสนับสนุนผู้ดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหววรรณรัตน์ ลาวัง; อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน; จักริน สุขสวัสดิ์ชน; อโนชา ทัศนาธนชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์, และอื่นๆ
2558การพัฒนาสภาพแวดล้อมในวัดที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์สูงอายุภาณุวัฒน์ ด่านกลาง; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; วารี กังใจ; ชมนาด สุ่มเงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558การพัฒนาแกนนำนิสิตเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข (ปีที่ 2)วารี กังใจ; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; ชมนาด สุ่มเงิน; ชลธิชา จันทคีรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ผลโปรแกรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันต่อสมรรถภาพทางกาย สภาวะอาการ สภาวะการทำหน้าที่และคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสุภาภรณ์ ด้วงแพง; ปวริศา กำจายกิตติกุล; พัทธ์ชนก วิถีธรรมศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 156