การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง Humanities and Social Sciences

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 2 ถึง 21 จากทั้งหมด 4455 < ก่อนหน้า   ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558กรณีศึกษา การปรับปรุงกระบวนการจ่ายวัตถุดิบและเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล; ณณัฐ ชูจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2558กรณีศึกษา การลดต้นทุนกระบวนการไหลของสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสั่งซื้อวัตถุดิบไพโรจน์ เร้าธนชลกุล; กษภัค วณิชศิริเดโช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2549กรณีศึกษาการประเมินแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูก-; สุพัตรา เอื้อเสริมกิจกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
2558กรณีศึกษาการลงทุนร้านกาแฟและระบบบริหารจัดการด้วยคอมพิวเตอร์พอพันธ์ วัชจิตพันธ์; ลักษณ์ชยาภา อัครนิจเดชากิตติ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2553กระบวนการขัดเกลาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนต้นแบบจังหวัดฉะเชิงเทราจันทร์ชลี มาพุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ดลใจ ถาวรวงศ์ ตันเจริญ,2515; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
2558กระบวนการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีลือชัย วงษ์ทอง; ปราณี ใช้ฮวดเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2551กระบวนการทางสังคมของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา-; ประพนธ์ หลีสิน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2551กระบวนการทางสังคมของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา-; ประพนธ์ หลีสิน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2553กระบวนการทางสังคมและวิถีการดำเนินชีวิตภาพสะท้อนจากประสบการณ์ชีวิตบุคคลที่หวนกลับไปติดสารเสพติดซ้ำสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อนงค์ วิเศษสุวรรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บุหงา ดุลยสิทธิ์, และอื่นๆ
2549กระบวนการบริการงานโลจิสติกส์ของผู้รับจัดการการขนส่งสินค้ากับการพัฒนาสู่การเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบบูรณาการ-; วุฒิชัย ศรีบุญไทย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
2559กระบวนการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีนันทวัน อินทชาติ; วรภร มโนพัศธาดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2558กระบวนการสร้างความหมายให้กับรูปเคารพขนาดใหญ่มหึมาทางศาสนาระหว่าง พ.ศ. 2534-2557บุญเชิด หนูอิ่ม; ปรีดี พิศภูมิวิถี; นุสรา จิตตเกษม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2554กระบวนการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา โดยการบูรณาการแนวคิดการพยาบาลเชิงวัฒนธรรมสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อัจฉรา จั่นเพ็ชร์, และอื่นๆ
2559กระบวนการสืบทอดประเพณีทางสังคมของชาวไทยเชื้อสายจีนชุมชนตลาดบ้านใหม่จังหวัดฉะเชิงเทราบุญเชิด หนูอิ่ม; ชนาภา เมธีเกรียงไกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561กระบวนการสื่อสารทางการเมืองผ่านเฟชบุ๊กของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) : กรณีศึกษาการแสดงเจตนาไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับประชามติ พ.ศ. 2559สุกัญญา บูรณเดชาชัย; บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ; ประสงค์ บูรณ์พงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2552กระบวนการเกณฑ์และฝึกอบรมทหารกองประจำการกองทัพอากาศที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยมานพ แจ่มกระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วชิระ ชาวหา, และอื่นๆ
2550กระบวนการเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษา "เพลงโหงฟาง" ของจังหวัดตราดสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จามร พงษ์ไพบูลย์,2505; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาพัฒนศึกษา
2551กระบวนการใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ในท้องถิ่นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดชลบุรีลัดดา ศุขปรีดี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อุไร ใสโสก; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2559กระบวนการในการดำเนินงานของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลเมืองชลบุรี ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมสุปราณี ธรรมพิทักษ์; ศศินันท์ ทิพยางกูร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559กลยุทธ์ 5 ส และการวางผังโรงงานอย่างมีระบบเพื่อประสิทธิภาพการทำงานภายในคลังสินค้าไพโรจน์ เร้าธนชลกุล; อักษรสวรรค์ วัชรสุนทรกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์