การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง วิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 249  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การกำหนดจุดตัดที่เหมาะสมของดัชนีฮาร์พ-โฮแกน สำหรับตรวจจับการลอกคำตอบในแบบทดสอบเลือกตอบปิยะทิพย์ ประดุจพรม; เสรี ชัดแช้ม; หนึ่งฤทัย เมฆวทัต; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2556การจัดการภัยพิบัติในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากเหตุการณ์อุทกภัย ปี 2554ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปัณฑ์ภากร สมโรจน์รัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
2556การจัดการภัยพิบัติในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากเหตุการณ์อุทกภัย ปี 2554ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปัณฑ์ภากร สมโรจน์รัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
2550การจัดการระบบงานคุณภาพขององค์การปฏิบัติดีเยี่ยมในประเทศไทย-; วัชระ ยาคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
2558การตรวจสอบความเป็นเอกมิติของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการวิเคราะห์คู่ขนานบูทสแตร๊ปแบบปรับใหม่เสรี ชัดแช้ม; พัชรี วงษ์เกษม; อาฟีฟี ลาเต๊ะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2552การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมในการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา-; จุรี ทัพวงษ์,2495; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2557การพัฒนากระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมพื้นบ้านในกลุ่มชาวไทยกูย อีสานใต้ศรีวรรณ ยอดนิล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์, และอื่นๆ
2564การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยบูรณาการแนวการสอนวรรณกรรมสัมพันธ์ร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคมเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5เด่นชัย ปราบจันดี; จันทร์พร พรหมมาศ; ศิรารัตน์ ปิงเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะสำหรับนักศึกษาครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; ทิพย์เกสร บุญอำไพ; ปัณพร ศรีปลั่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนเป็นฐานเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยพงศ์เทพ จิระโร; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; พิชชานันท์ โชติวรรธอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การพัฒนาชุดฝึกอบรมการป้องกันภัยพิบัติจากอุทกภัยสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงวิชิต สุรัตน์เรืองชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; มนตรี แย้มกสิกร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์, และอื่นๆ
2550การพัฒนาชุดฝึกอบรมการแก้ไขปัญหาและป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา : กรณีศึกษานักเรียนอาชีวศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.คุณวุฒิ คนฉลาด; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิชัย ผลพันธิน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2557การพัฒนาดัชนีวัดความสำคัญของตัวแปรและเกณฑ์จุดตัดในการคัดเลือกตัวแปรสำหรับการจำแนกประเภทการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เสรี ชัดแช้ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กิดาการ สายธนู; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นพมาศ อัครจันทโชติ, และอื่นๆ
2555การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ของกองทัพเรือคุณวุฒิ คนฉลาด; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ตติยา ม่วงมิ่งสุข,2518, และอื่นๆ
2551การพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา-; พรกมล นุ่มหอม,2504; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2553การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะในการดำเนินชีวิตของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุกิจ โพธิ์ศิริกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2555การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการบริหาร ตามบริบทการกระจายอำนาจทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสุขุม มูลเมือง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภารดี อนันต์นาวี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กมลวรรณ อนันต์, และอื่นๆ
2551การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา-; นัฐการณ์ แสนแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา.
2551การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด-; ดิศกุล เกษมสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2555การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ขวัญใจ ศรีทาพักตร์, และอื่นๆ