กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13398
ชื่อเรื่อง: การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมในการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: -
จุรี ทัพวงษ์,2495
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
คำสำคัญ: Humanities and Social Sciences
วิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก
การศึกษาทางอาชีพ -- การบริหาร
การศึกษาทางอาชีพ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (กศด) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13398
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2545-2552

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter1.pdf171.95 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น