กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16933
ชื่อเรื่อง: การจัดการภัยพิบัติในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากเหตุการณ์อุทกภัย ปี 2554
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Mngement model for diverse communities in yutty province towrding flooding crisis in 2011
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ปัณฑ์ภากร สมโรจน์รัตน์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
คำสำคัญ: ภัยพิบัติ
Humanities and Social Sciences
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก
ภัยพิบัติ -- การป้องกันและควบคุม
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (ปรด)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16933
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf4.73 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น