กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17022
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาชุดฝึกอบรมการป้องกันภัยพิบัติจากอุทกภัยสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิชิต สุรัตน์เรืองชัย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
มนตรี แย้มกสิกร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา.
คำสำคัญ: ภัยพิบัติ -- การป้องกันและควบคุม -- การฝึกอบรม
อุทกภัย -- การป้องกันและควบคุม -- การฝึกอบรม
Humanities and Social Sciences
วิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (กศด) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17022
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter2.pdf7.43 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น