การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เรณา พงษ์เรืองพันธุ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 19 จากทั้งหมด 19
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2538การทดลองใช้การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักในรายวิชาทางการพยาบาลผ่องศรี เกียรติเลิศนภา; เรณา พงษ์เรืองพันธุ์; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; อาภา หวังสุขไพศาล; ภรณี พวงแก้ว, และอื่นๆ
2547การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของบุคลากรทางการพยาบาล : กรณีศึกษางานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจังหวัดภาคใต้เรณา พงษ์เรืองพันธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จิระประไพ แก้วภราดัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
2538การสำรวจปัญหา และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับการเกิดแผล ในกระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ก ในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกวริยา วชิราวัธน์; เรณา พงษ์เรืองพันธุ์; ทัศนีย์ วรภัทรากุล; กนกนุช ชื่นเลิศสกุล; นฤมล ปทุมารักษ์, และอื่นๆ
2537การเปรียบเทียบทัศนคติและผลสัมฤทธิ์ของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาที่ผ่านการคัดเลือกประเภทการสอบร่วมเข้ามหาวิทยาลัยและประเภทโควต้าเรณา พงษ์เรืองพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2545กาวรสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับพยาบาลวิชาชีพเรื่อง ปัจจัยการกำหนดคุณภาพบริการพยาบาลเชิงการตลาดเรณา พงษ์เรืองพันธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศุภามณ บันไดเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล.
2536ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ของพยาบาลเทคนิคในภาคตะวันออกเรณา พงษ์เรืองพันธุ์; วรรณี เดียวอิศเรศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2531ความต้องการและความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดประสบการณ์ การเรียนการสอนของนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเยาวลักษณ์ บรรจงปรุ; เรณา พงษ์เรืองพันธุ์; กุหลาบ รัตนสัจธรรม; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; วรรณี บรรเทิง, และอื่นๆ
2539ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทัศนคติ และการดูแล ผู้ป่วยโรคเอดส์ ของพยาบาลวิชาชีพภาคตะวันออกของประเทศไทยเรณา พงษ์เรืองพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2538ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความพึงพอใจในการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยเรณา พงษ์เรืองพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วมพฤติกรรมการดูแลของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคตะวันออกอารีรัตน์ ขำอยู่; วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล; เรณา พงษ์เรืองพันธุ์; วารีวรรณ คงชุ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล เจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลและความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไปภาคตะวันออก สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเรณา พงษ์เรืองพันธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อนันญา คุ้มเดช; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล.
2547ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการจัดการความขัดแย้งของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไปเขตภาคกลางจุฬาลักษณ์ บารมี; เรณา พงษ์เรืองพันธุ์; บุญเรือน ภาณุทัต
2540ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเรณา พงษ์เรืองพันธุ์; ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับการรับรู้การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เรณา พงษ์เรืองพันธุ์; อาจารยืที่ปรึกษาร่วม; เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, และอื่นๆ
2547ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาทีมงานต่อการทำงานเป็นทีมของบุคลากรสุขภาพศูนย์สุขภาพชุมชนอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีวิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล; เรณา พงษ์เรืองพันธุ์; นิสารัตน์ อ้นวงษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2540พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเอดส์เรณา พงษ์เรืองพันธุ์; ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2538รูปแบบการพัฒนาสุขภาพจิตเพื่อความพึงพอใจในการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยเอดส์และครอบครัวในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเยาวลักษณ์ บรรจงปรุ; เรณา พงษ์เรืองพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2549เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจในการปฏิบัติเพื่อการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพงานผู้ป่วยนอกอารีรัตน์ ขำอยู่; จุฬาลักษณ์ บารมี; เรณา พงษ์เรืองพันธุ์; กนกวรรณ มงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2533เปรียบเทียบผลการของเตรียมผิวหนังก่อนผ่าตัดระหว่างวิธีทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและพันผ้าปราศจากเชื้อกับวิธีที่ไม่ทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและไม่พันผ้าปราศจากเชื้อนฤมล ปทุมารักษ์; กนกนุช ชื่นเลิศสกุล; เรณา พงษ์เรืองพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์