กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/515
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors Related to Life Satisfaction of the Elderly in Eastern Region of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เรณา พงษ์เรืองพันธุ์
ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ - - ไทย (ภาคตะวันออก) - - การดำเนินชีวิต
ผู้สูงอายุ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2540
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงศ์เพื่อ ศึกษาระดับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ ในเขตพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และศึกษาปัจจัยทำนายระดับความพึงพอใจในชีวิต ตัวแปรพยากรณ์ คือ เพศ ราายได้ปัจจุบันต่อเดือน การปฏิบัติตนในการใช้เวลาว่าง การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ การรับรู้ความสำเร็จของงานในอดีต และการรับรู้สภาวะสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกจำนวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์รวม 44 ข้อ รวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ และที่วัด ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในระดับดี 2. เพศไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ 3. ระดับของรายได้ปัจจุบันต่อเดือน การปฏิบัติตนในการใช้เวลาว่างการเตรียมตัวเข้าวัยสูงอายุ และการรับรู้สภาวะสุขภาพ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจของผู้สูงอายุ 4. ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในการร่วมกันทำนาย ระดับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุตามลำดับคือ การรับรู้สภาวะสุขภาพ รายได้ปัจจุบันต่อเดือน การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ และปฏิบัติตนในการใช้เวลาว่าง และตัวแปรกลุ่มนี้สามารถพยากรณ์ระดับความพึงพอใจในชีวิตได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ร้อยละ 36.8 (R2=.368)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/515
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2567_254.pdf1.34 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น