กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1003
ชื่อเรื่อง: ความต้องการและความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดประสบการณ์ การเรียนการสอนของนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Nursing students needs and opinions concerning teaching-learning experience provided by the faculty of nursing, Srinakharinwirot University.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ
เรณา พงษ์เรืองพันธุ์
กุหลาบ รัตนสัจธรรม
รวีวรรณ เผ่ากัณหา
วรรณี บรรเทิง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: กิจกรรมการเรียนการสอน
นักศึกษาพยาบาล - - การศึกษาและการสอน
นักศึกษาพยาบาล - - ชลบุรี
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2531
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1003
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น