กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/507
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบทัศนคติและผลสัมฤทธิ์ของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาที่ผ่านการคัดเลือกประเภทการสอบร่วมเข้ามหาวิทยาลัยและประเภทโควต้า
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เรณา พงษ์เรืองพันธุ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: นักศึกษา - - การสอบ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ - - การรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ - - การสอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ - - นักศึกษา - - ทัศนคติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2537
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/507
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น