กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/507
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorเรณา พงษ์เรืองพันธุ์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:51:53Z
dc.date.available2019-03-25T08:51:53Z
dc.date.issued2537
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/507
dc.description.sponsorshipได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก กองทุนธนาคารกสิกรไทยen
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectนักศึกษา - - การสอบth_TH
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ - - การรับนักศึกษาth_TH
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ - - การสอบคัดเลือกth_TH
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ - - นักศึกษา - - ทัศนคติth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleการเปรียบเทียบทัศนคติและผลสัมฤทธิ์ของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาที่ผ่านการคัดเลือกประเภทการสอบร่วมเข้ามหาวิทยาลัยและประเภทโควต้าth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2537
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น