กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3032
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วมพฤติกรรมการดูแลของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Relationship between personal factors, participative leadership, caring behavior of head nurses, and job satisfaction of professional nurses in genral hospitals, Eastern Region
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อารีรัตน์ ขำอยู่
วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล
เรณา พงษ์เรืองพันธุ์
วารีวรรณ คงชุ่ม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ความพอใจในการทำงาน
ผู้ป่วย - - การดูแล
พยาบาล - - ความพอใจในการทำงาน - - ไทย (ภาคตะวันออก)
ภาวะผู้นำ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2550
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3032
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p49-62.pdf261.29 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น