กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3071
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการจัดการความขัดแย้งของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไปเขตภาคกลาง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Selected Factors Affecting Conflict Management Among Head Nurses as Perceived by Professional Nurses of General Hospitals in The Central Region
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จุฬาลักษณ์ บารมี
เรณา พงษ์เรืองพันธุ์
บุญเรือน ภาณุทัต
คำสำคัญ: การบริหารความขัดแย้ง
ความขัดแย้ง (จิตวิทยา) ความขัดแย้งระหว่างบุคคล
โรงพยาบาล - - การบริหารงานบุคคล
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2547
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3071
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p45-59.pdf2.66 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น