กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3071
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorจุฬาลักษณ์ บารมี
dc.contributor.authorเรณา พงษ์เรืองพันธุ์
dc.contributor.authorบุญเรือน ภาณุทัต
dc.date.accessioned2019-03-25T09:21:14Z
dc.date.available2019-03-25T09:21:14Z
dc.date.issued2547
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3071
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการบริหารความขัดแย้งth_TH
dc.subjectความขัดแย้ง (จิตวิทยา) ความขัดแย้งระหว่างบุคคลth_TH
dc.subjectโรงพยาบาล - - การบริหารงานบุคคลth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการจัดการความขัดแย้งของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไปเขตภาคกลางth_TH
dc.title.alternativeSelected Factors Affecting Conflict Management Among Head Nurses as Perceived by Professional Nurses of General Hospitals in The Central Regionen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume12
dc.year2547
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page45-59.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p45-59.pdf2.66 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น