การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 15
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555กลวิธีการตอบปฏิเสธของชาวแคนาเดียนและชาวไทยสุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จริยาวรรณ เพชรกอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2558กลวิธีการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : ?bกรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาจังหวัดชลบุรีสุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์; อรญา บำรุงกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559กลวิธีการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของวิศวกรชาวไทย : กรณีศึกษาบริษัทข้ามชาติในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทริ์นซีบอร์ด จังหวัดระยองสุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์; เพ็ญนภา เลิศกิตติไพบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2553กลวิธีการสื่อสารในการขายสินค้าของผู้ขายสินค้าแบบแผงลอยชาวไทยในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีสุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศุภชาติ โพธิ์โชติ2518; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2558กลวิธีการแปลพาดหัวข่าวกีฬาฟุตบอลโลก : ?bกรณีศึกษาสถานีวิทยุสปอร์ตเรดิโอ FM 96 MHzสุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์; ปัทมา สัมพันธมิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560กลวิธีการแปลสำนวนและภาษาภาพจน์ในเนื้อร้องของบทเพลงภาษาอังกฤษที่ปรากฎในภาพยนตร์การ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ แปลโดย ธานี พูนสุวรรณสุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์; สิริน มีชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2550กลวิธีในการตอบปฏิเสธของชาวอเมริกันและชาวไทยสุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; แก้วใจ ก้างออนตา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2556การวิเคราะห์กลวิธีและข้อผิดพลาดในการล่ามแบบต่อเนื่อง: กรณีศึกษาค่ายชาวคริสต์ของคริสจักรความหวัง จังหวัดชลบุรีสุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พลกฤษณ์ รัตนาภรณ์,2528; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2561การวิเคราะห์การไม่ปฏิบัติตามหลักความร่วมมือการสนทนาภาษาอังกฤษผ่านภาพยนต์เรื่องสั้นสิงคโปร์สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์; สาวิตรี อานมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์ในประกาศภาษาอังกฤษออนไลน์ : กรณีศึกษา บริษัทซิเลซติกา (ประเทศไทย)สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นงพงา ประกิ่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
2553ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาอุบล ธเนศชัยคุปต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธารินี มะปรางหวาน, และอื่นๆ
2561ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้คำปรากฎร่วมในเชิงรับและเชิงสร้างประเภทคำที่เป็นศัพท์ (Lexical collocations) ของนิสิตในมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกสุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์; สมบูรณ์ เจตน์จำลอง; พจนีย์ วรพิพัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559ความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ : กรณีศึกษาสถาบันการพลศึกษาในเขตภาคกลางสุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์; รุ่งพนอ รักอยู่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561ความสามารถภาษาอังกฤษก่อนเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่ง : ในภาคตะวันออกสุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์; อาภาพรรณ ติยะวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561ทักษะภาษาอังกฤษและหน้าที่ทางภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าในโรงแรมเขตภาคตะวันออกของประเทศไทยสุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์; บุญชัย ศฤงคารศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์