กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17200
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์ในประกาศภาษาอังกฤษออนไลน์ : กรณีศึกษา บริษัทซิเลซติกา (ประเทศไทย)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
นงพงา ประกิ่ง
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
Humanities and Social Sciences
การสื่อทางภาษาเขียน
ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (ศศม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17200
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter4.pdf781.76 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น