กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16282
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์กลวิธีและข้อผิดพลาดในการล่ามแบบต่อเนื่อง: กรณีศึกษาค่ายชาวคริสต์ของคริสจักรความหวัง จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
พลกฤษณ์ รัตนาภรณ์,2528
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
คำสำคัญ: Humanities and Social Sciences
การแปลและการตีความ
ล่ามในศาสนาคริสต์?'
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศศม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16282
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter3.pdf444.54 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น