การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สมโภชน์ อเนกสุข

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 36  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุสมโภชน์ อเนกสุข; สมศักดิ์ ลิลา; ปัญญเดช พันธุวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558กระบวนการบริหารคุณภาพสถานศึกษาจากประสบการณ์การปฏิบัติจริงของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมโภชน์ อเนกสุข; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; สุรัตน์ ไชยชมภู; สรรนภา แน่นหนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2553การบริหารจัดการเตรียมทีมฟุตบอลอาชีพที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกสมโภชน์ อเนกสุข; วรวิทย์ มั่นพันธ์พาณิชย์; สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2560การบูรณาการผลการศึกษาย้อนรอยประสบการณ์ผู้เรียนสู่การเรียนการสอนเพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาชิ้นงานของนักเรียน สาขาวิชาการออกแบบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสมโภชน์ อเนกสุข; ดุสิต ขาวเหลือง; นิตยา กลมกลิ้ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2544การประเมินโครงการอาสาสมัครกับการเรียนรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งระยะที่ 1 และ 2เสรี ชัดแช้ม; สุชาดา กรเพชรปาณี; มนตรี แย้มกสิกร; สมโภชน์ อเนกสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การเป็นองค์กรสันติวัฒนธรรมสมโภชน์ อเนกสุข; สมุทร ชำนาญ; ศิริโชค พิพัฒน์เสถียรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การแปรรูปอาหารสุขภาพในรายวิชาโครงงานวิชาชีพอาหารและโภชนาการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันการอาชีวศึกษาสมโภชน์ อเนกสุข; สุรีพร อนุศาสนนันท์; สุภารัตน์ ช่างล้อ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนประเภทวิชาบริหารธุรกิจสมโภชน์ อเนกสุข; สุรีพร อนุศาสนนันท์; อัญชลี ทองประกอบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา : การวิเคราะห์ความตรงเชิงประจักษ์ ความไว และความเฉพาะเจาะจงสมพงษ์ ปั้นหุ่น; สมโภชน์ อเนกสุข; ษมาพร ศรีอิทยาจิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพโดยกลยุทธ์การปฏิบัติที่เป็นเลิศสมโภชน์ อเนกสุข; สุเมธ งามกนก; ประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยสุรีพร อนุศาสนนันท์; สมโภชน์ อเนกสุข; พินิจ สังสัพพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาคตะวันออกโดยบูรณาการในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สมโภชน์ อเนกสุข; สุรีพร อนุศาสนนันท์; พรทิพย์ ตรีสกุลวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการประยุกต์ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมสู่การเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยพงศ์เทพ จิระโร; เรวดี จันทร์รัศมีโชติ; สมโภชน์ อเนกสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การระบุกลุ่มประสิทธิภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูล การวิเคราะห์กลุ่ม และการวัดอนุกรมวิธานสมโภชน์ อเนกสุข; สุรีพร อนุศาสนนันท์; ไพรัตน์ วงษ์นาม; ปัญญา ศิริโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การวิจัยเชิงบูรณาการแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสมโภชน์ อเนกสุข; สุรีพร อนุศาสนนันท์; ชวัลวิทย์ จินดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การวิจัยและพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งทางความรู้ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ของวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกโดยแนวคิดสอนให้น้อยลงเรียนรู้มากขึ้นสมโภชน์ อเนกสุข; สุรีพร อนุศาสนนันท์; แสนพล กล่อมหอ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2548การวิเคราะห์เนื้อหางานวิจัยของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2541-2545สมโภชน์ อเนกสุข; วัลลภ ศัพท์พันธุ์; กิจฐเชต ไกรวาส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การศึกษากระบวนการปรับตัวที่มีประสิทธิผลสำหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดลดาว ปูรณานนท์; สมโภชน์ อเนกสุข; วัณยรัตน์ คุณาพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การศึกษาคุณลักษณะของครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษที่เรียนร่วมกับนักเรียนปกติระดับประถมศึกษาจังหวัดชลบุรีณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์; สมโภชน์ อเนกสุข; ชนกพร จำนวน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี : วิเคราะห์ความแปรปรวนพหุสมโภชน์ อเนกสุข; สุรีพร อนุศาสนนันท์; อ้อมใจ สุทธิวารี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์