กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16173
ชื่อเรื่อง: การประเมินผลการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมโภชน์ อเนกสุข
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
นวลผจง อุดรพิมพ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
วรรณะ วิจิตร
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Humanities and Social Sciences
สหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา -- การประเมิน
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (กจม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16173
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
51924824.pdf4.8 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น