กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16173
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorสมโภชน์ อเนกสุข
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
dc.contributor.advisorนวลผจง อุดรพิมพ์
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
dc.contributor.authorวรรณะ วิจิตร
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
dc.date.accessioned2024-02-07T07:39:16Z-
dc.date.available2024-02-07T07:39:16Z-
dc.date.issued2555
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16173-
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (กจม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555
dc.description.abstract-
dc.language.isoth
dc.language.isoen
dc.publisherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
dc.subjectHumanities and Social Sciences
dc.subjectสหกิจศึกษา
dc.subjectสหกิจศึกษา -- การประเมิน
dc.titleการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
dc.title.alternative-
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternative-
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineการจัดการทรัพยากรมนุษย์
dc.degree.nameกจ.ม.
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
51924824.pdf4.8 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น