การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สมโภชน์ อเนกสุข

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 95  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุสมโภชน์ อเนกสุข; สมศักดิ์ ลิลา; ปัญญเดช พันธุวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2553กระบวนการทางสังคมและวิถีการดำเนินชีวิตภาพสะท้อนจากประสบการณ์ชีวิตบุคคลที่หวนกลับไปติดสารเสพติดซ้ำสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อนงค์ วิเศษสุวรรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บุหงา ดุลยสิทธิ์, และอื่นๆ
2558กระบวนการบริหารคุณภาพสถานศึกษาจากประสบการณ์การปฏิบัติจริงของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมโภชน์ อเนกสุข; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; สุรัตน์ ไชยชมภู; สรรนภา แน่นหนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554กระบวนการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา โดยการบูรณาการแนวคิดการพยาบาลเชิงวัฒนธรรมสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อัจฉรา จั่นเพ็ชร์, และอื่นๆ
2550กระบวนการเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษา "เพลงโหงฟาง" ของจังหวัดตราดสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จามร พงษ์ไพบูลย์,2505; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาพัฒนศึกษา
2551การจัดหาและการใช้หนังสือของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์, และอื่นๆ
2552การทำนายผลการเรียนวิชาวิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยตัวแปรนิสัยการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เสรี ชัดแช้ม; อาจารยที่ปรึกษาหลัก; ขวัญชนก แสนใจ, และอื่นๆ
2555การบริหารจัดการสโมสรกีฬาในหมู่บ้านจัดสรรในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการสันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; โอม โตอาจ, และอื่นๆ
2558การบริหารจัดการเชิงพลวัตในการจัดกิจกรรมกีฬาสำหรับเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นภพร ทัศนัยนา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ, และอื่นๆ
2553การบริหารจัดการเตรียมทีมฟุตบอลอาชีพที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกสมโภชน์ อเนกสุข; วรวิทย์ มั่นพันธ์พาณิชย์; สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2555การบริหารเชิงพลวัตโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษาละครชาตรี เท่งตุ๊ก โรงเรียนวัดหนองคัน จังหวัดจันทบุรีสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมุทร ชำนาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมชาย อรุณธัญญา, และอื่นๆ
2560การบูรณาการผลการศึกษาย้อนรอยประสบการณ์ผู้เรียนสู่การเรียนการสอนเพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาชิ้นงานของนักเรียน สาขาวิชาการออกแบบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสมโภชน์ อเนกสุข; ดุสิต ขาวเหลือง; นิตยา กลมกลิ้ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554การประยุกต์ใช้กิจกรรมการฝึกร้องเพลงเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราดสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุรัตน์ ไชยชมภู, และอื่นๆ
2555การประเมินผลการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่สมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นวลผจง อุดรพิมพ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรรณะ วิจิตร, และอื่นๆ
2551การประเมินผลโครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการเป็นแหล่งการเรียนรู้ตามโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยองสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุริยัน นนทศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ฉลอง ทับศรี, และอื่นๆ
2556การประเมินสภาพการดำเนินงานและเป้าหมายที่คาดหวังโครงการสหกิจศึกษาของสถาบันการศึกษาในเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นวลผจง อุดรพิมพ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุญญตา นามตาปี, และอื่นๆ
2544การประเมินโครงการอาสาสมัครกับการเรียนรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งระยะที่ 1 และ 2เสรี ชัดแช้ม; สุชาดา กรเพชรปาณี; มนตรี แย้มกสิกร; สมโภชน์ อเนกสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554การปรับตัวของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นในภาคตะวันออกสู่คุณภาพของการบริหารสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วันวิภา เทียนขาว, และอื่นๆ
2558การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การเป็นองค์กรสันติวัฒนธรรมสมโภชน์ อเนกสุข; สมุทร ชำนาญ; ศิริโชค พิพัฒน์เสถียรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การเป็นองค์กรสันติวัฒนธรรมสมุทร ชำนาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล, และอื่นๆ