การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สมหมาย แจ่มกระจ่าง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 69  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558กระบวนการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออกสมหมาย แจ่มกระจ่าง; ศรีวรรณ ยอดนิล; พิมพ์วดี จันทรโกศล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองของคนพิการทางการเคลื่อนไหวศิณัญญา ศรีเกตุ; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; ดุสิต ขาวเหลือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่เขตกรุงเทพมหานครสมหมาย แจ่มกระจ่าง; ภคพนธ์ ศาลาทอง; รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่เขตกรุงเทพมหานครรุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภคพนธ์ ศาลาทอง, และอื่นๆ
2548การถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานีอนามัยในจังหวัดชลบุรีสุนิสสา อุบลวรรณ; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2547การถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานีอนามัยในจังหวัดชลบุรีสมหมาย แจ่มกระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุนิสสา อุบลวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ.
2550การถ่ายทอดความรู้เพื่อการปรับตัวจากประสบการณ์ชีวิตของชายวัยทองสมหมาย แจ่มกระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ทวีศักดิ์ ปันคำมูล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
2558การปรับตัวของแม่วัยรุ่นอัญชลี เหมชะญาติ; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; ศรีวรรณ ยอดนิล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การปรับตัวของแม่วัยรุ่นศรีวรรณ ยอดนิล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อัญชลี เหมชะญาติ, และอื่นๆ
2558การพัฒนากระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมพื้นบ้านในกลุ่มชาวไทยกูย อีสานใต้สมหมาย แจ่มกระจ่าง; ศรีวรรณ ยอดนิล; ชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การพัฒนากระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมพื้นบ้านในกลุ่มชาวไทยกูย อีสานใต้ศรีวรรณ ยอดนิล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์, และอื่นๆ
2559การพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง : ผลกระทบและแนวทางแก้ไข้ศรีวรรณ ยอดนิล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ณัฐวัฒน์ วิเศษสุวรรณ, และอื่นๆ
2549การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมแก่เด็กและเยาวชนของศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์สมหมาย แจ่มกระจ่าง; พรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีศรีวรรณ ยอดนิล; มานพ แจ่มกระจ่าง; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; ดุสิต ขาวเหลือง; แดน ทองอินทร์, และอื่นๆ
2558การพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสมหมาย แจ่มกระจ่าง; มานพ แจ่มกระจ่าง; ดุสิต ขาวเหลือง; เกรียงศักดิ์ บุญญา; ศรีวรรณ ยอดนิล, และอื่นๆ
2548การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5สมหมาย แจ่มกระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เสรี ชัดแช้ม; อาจารยที่ปรึกษาหลัก; ณัชธกัญ หมื่นสา, และอื่นๆ
2558การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) บูรณาการแผนชุมชนสู่การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีสมหมาย แจ่มกระจ่าง; พีระพงษ์ สุดประเสริฐ; ศรีวรรณ ยอดนิล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554การศึกษาความต้องการในการฝึกอบรมของวิทยากรศูนย์ฝึกอาชีพลาว-เกาหลีสมหมาย แจ่มกระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พุธทสะถิต ศรีวิชัย,2517; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2549การศึกษาสภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสที่ถูกทอดทิ้ง : กรณีศึกษาโรงเรียนใจดี จังหวัดลพบุรีสมหมาย แจ่มกระจ่าง; จารุวรรณ แก่นทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2535การศึกษาสภาพชุมชนในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก เพื่อหาแนวทางในการจัดรูปแบบ ทางการศึกษานอกโรงเรียนกชกร สังขชาติ; สุจินดา ม่วงมี; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; กาญจนา มณีแสง; ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, และอื่นๆ